Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Chấn chỉnh việc DTHT trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra còn diễn biến phức tạp. Thực hiện Công văn số 1541/UBND-VHXH ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (gọi tắt là Công văn 1541). UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh và dừng các hoạt động dạy học chính khóa, ngoại khóa, các hoạt động tập trung đông người liên quan đến học sinh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng giáo viên tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm không đúng quy định tại Công văn số 1541 của UBND tỉnh, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:
Xem nội dung văn bản