Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt IX (năm 2022)
Thực hiện Thông báo số 17-TB/BTGTU ngày 09/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông báo thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt IX (năm 2022). Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin về thể lệ Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt IX (năm 2022) đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong cơ quan đơn vị biết, đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng Cuộc vân động.
Tải văn bản