Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Công tác Kiểm định chất lượng - XD Trường đạt chuẩn QG
Ngày 28/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Xin giới thiệu để các trường thực hiện
A. Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo
A.1 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn đến năm 2018
I. Kiểm định chất lượng:
II. Quy chế công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia:
1) Trường Mầm non (Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014)
2) Trường Tiểu học (Thông tư 59/2013/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012)
3) Trường Trung học (Thông tư 47/2011/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012)

A.2 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia (có hiệu lực từ ngày 10/10/2018)
1. Trường mầm non (
Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018)
2. Trường tiểu học (
Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018)
3. Trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018)


B. Các văn bản: kế hoạch, hướng dẫn:
1. 
Công văn của Bộ GD&ĐT - Hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông:
a) Văn bản 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Mầm non
   
Tập tin PDF đính kèm
   Tải về tập tin Word:
Văn bản - Phụ lục
b) Văn bản 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
 
 Tập tin PDF đính kèm
   Tải về tập tin Word: 
Văn bản - Phụ lục

2. Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo:
C. Thông tin, báo cáo kết quả:

1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác XD trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015 và phương hướng thực hiện giai đoạn 2016-2020
2.
Tình hình trường đạt chuẩn quốc gia (đến ngày 18/02/2019)