Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Văn bản về công tác Xây dựng xã hội học tập và Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
A. Các văn bản quy định có liên quan đến Phổ cập giáo dục:
1. Nghị định số 20/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
2. Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ


B. Các Kế hoạch thực hiện:
1. Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/02/2017 về thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
2. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/3/2018 về thực hiện công tác Xây dựng XHHT - Phổ cập giáo dục, XMC năm 2018
3. Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 24/8/2018 về thực hiện công tác Phổ cập giáo dục đối với thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương đến năm 2020 trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

4. Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/3/2019 về thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
5. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 14/3/2019 về thực hiện công tác Xây dựng xã hội học tập năm 2019
6. Kế hoạch số 1407/KH/UBND ngày 02/3/2020 về thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
7. Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 27/02/2020 về thực hiện công tác Xây dựng xã hội học tập năm 2020
8. Kế hoạch số 894/KH-UBND ngày 05/3/2021 về thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
9. Kế hoạch số 825/KH-UBND ngày 02/3/2021về thực hiện công tác Xây dựng xã hội học tập năm 2021


C. Báo cáo kết quả:

D. Tài liệu tham khảo:

Hướng dẫn Về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập và hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng năm 2021