Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Công khai giáo dục
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
1. Văn bản quy định thực hiện công khai:
1.1 Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai  với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: 
1.2 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:
          a) Xem file PDF
          b) Tải mẫu báo cáo *.DOC
1.3 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
          a) Xem file PDF
          b) Tải mẫu báo cáo *.DOC
2. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công khai:
2.1 Thông báo các trường về việc báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018 và lập kế hoạch thực hiện quy chế công khai trong các trường học năm học 2018-2019
      Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018
2.2 
3. Thông tin công khai: