Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

 • Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo
  01/03/2021

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

  Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND huyện Cần Giuộc
 • Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo
  07/07/2020

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo

  Căn cứ theo Nghị định số 127/2018/NĐ-CP, ngày 21/9/2018 của Chính Phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT, ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo
  16/03/2018

  Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo

  Trích theo Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.