Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Quy định mức thu học phí; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí năm học 2020 – 2021
Quyết định số 2665/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 7 năm 2020, của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An. Hướng dẫn số 2611/HDLS GDĐT-TC--LĐTBXH, ngày 19 tháng 8 năm 2020, v/v miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí năm học 2020 – 2021
Quyết định quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 
Hướng dẫn miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập