Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tài nguyên hỗ trợ học tập trực tuyến
Phòng Giáo dục và Đào tạo xin giới thiệu địa chỉ nguồn tài nguyên số (gồm bài giảng điện tử, học liệu số tham khảo) do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các tổ chức và cộng đồng giáo viên cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh triển khai các hoạt động học trực tuyến của học sinh. Nội dung các nguồn tài nguyên này sẽ được Bộ GDĐT tiếp tục xây dựng, tổng hợp từ các nguồn khác và liên tục được cập nhật để hỗ trợ các thầy cô, phụ huynh và nhà trường.

Kho học liệu số ngành giáo dục - YouTube