Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

V/v hướng dẫn thu học phí năm học 2023-2024 (theo Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh)
Hướng dẫn thu học phí năm học 2023-2024
Tải về xem văn bản hướng dẫn
Xem Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND
Xem Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND