Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung DẠY HỌC học kì II năm học 2019-2020 CẤP TIỂU HỌC
Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học. Hướng dẫn điều chỉnh được xây dựng cụ thể cho từng môn học, theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Việc điều chỉnh chương trình dạy học được thực hiện theo nguyên tắc, đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT quy định của Luật Giáo dục; đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học. Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp trong quá trình thực hiện; đảm bảo tinh giản nội dung dạy học phù hợp với việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học 2019-2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19.
1. Văn bản số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, học kỳ II, năm học 2019-2020 các môn, cấp Tiểu học:
     a.  file .PDF

     b. file .DOC