Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024
Phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông an toàn”; trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương
Tải về xem